Piątek 28.08.2015

Liczba wizyt

Ilość odwiedzin: 475402

Serdecznie witamy na stronie naszej szkoły

 

 

Wiadomości

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

  26.08.2015

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

   

  Godz. 8.00 – Msza Święta dla klas 0-VI w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej.

 • OGŁOSZENIE

  17.08.2015

  DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 29 
  IM. Władysława Broniewskiego 
  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

  Głównego Księgowego

  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Władysława Broniewskiego
  ul. Ceglana 14  26-600 Radom

  I. Wymiar etatu – pełny etat. 

  II. Odpowiedzialność na ww. stanowisku

  Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie: 
  1) prowadzenia rachunkowości jednostki; 
  2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi; 
  3) dokonywania wstępnej kontroli: 
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. 

  III.  Wymagania niezbędne:  (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

  Głównym księgowym, (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy), może być osoba, która: 
  1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego; 
  2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 
  3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe; 
  4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  5) spełnia jeden z poniższych warunków: 
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości, 
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  IV. Wymagania  dodatkowe

  1) minimum 6 letni staż pracy, 
  2) co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku głównego księgowego w jednostkach oświatowych,  
  3) znajomość programów finansowo-księgowych, 
  4) znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad, 
  5) umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
  6) sumienność, dokładność, odpowiedzialność,
  7) umiejętności pracy w zespole,
  8) umiejętności rozwiązywania problemów,
  9) umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych.

  V. Zakres wykonywanych zadań:

  1) prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej, 
  2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  3) kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  4) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
  5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych,
  6) opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki,
  7) kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów,
  8) dekretowanie i sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i finansowym dokumentów księgowych,
  9) prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej,
  10) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
  11) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska,
  12) nadzór nad pracownikami działu księgowości.

  VI. Informacja o warunkach pracy:

  1) norma dobowa czasu pracy wynosi 8 godzin, 
  2) norma tygodniowa czasu pracy wynosi 40 godzin,
  3) wynagrodzenie za pracę wypłacane jest raz w miesiącu do 30-go dnia każdego miesiąca,
  4) możliwe rozpoczęcie pracy już od września 2015 r.

  VIII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

  1) list motywacyjny,
  2) życiorys zawodowy – curriculum vitae,
  3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie 
  4) dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności, świadectwa pracy,
  5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, 
  6) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych
  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  7) podpisane oświadczenie o treści - "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

  IX. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych: 

  1) Termin:  do 31 sierpnia 2015 r.
  2) Sposób:
  Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Radomiu.
  Miejsce:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu, ul. Ceglana 14, 26-600 Radom lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu. 

  X. Inne informacje

  1) Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu  po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.
  2) Otwarcie ofert nastąpi dnia 1 września 2015 r.  o godz. 13.00
  3) Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim (Dz. U. 
  z 2011 r. Nr 43, poz. 224, z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
  4) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
  5) Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani. 
  6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
  7) Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Publicznej  Szkoły Podstawowej Nr 29 w Radomiu oraz na tablicy informacyjnej szkoły. 
  8) Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
  9) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 483699399.

  Dyrektor Artur Belowski

 • 29.06.2015

   

                                                                                                                                                                                                           Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Uczniom życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.

 • „ WYPRAWKA SZKOLNA" – dofinansowanie zakupu podręczników w 2015r.

  03.07.2015

  Rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III  oraz rodzice/opiekunowie uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego(uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III, V, VI) mogą ubiegać się o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”

 • 24.06.2015

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 • FESTYN ŚWIĘTOJAŃSKI

  23.06.2015

   

  Paintball, dmuchany zamek, degustacja wyśmienitych potraw, w połączeniu z promocją zdrowia, tak w  niedzielę 15 czerwca 2015 roku bawiły się dzieci, rodzice   i sympatycy placówki na Festynie Tradycji Świętojańskiej  w PSP nr 29  w Radomiu. O dobrą atmosferę imprezy zadbali dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców oraz sponsorzy. Podczas festynu nastąpiło podpisanie przez zaproszonych gości „ Aktu Erekcyjnego” i wmurowanie pod fundamenty sali gimnastycznej. Na najmłodszych czekały liczne atrakcje min.: widowisko teatralne w wykonaniu aktorów „ Sarmaci” z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z Lublina, przedstawienie w wykonaniu grupy teatralnej „ Promyczek” z naszej szkoły, popisy taneczno- wokalne uczniów szkoły, a także przedszkolaków z PP nr 12, pokazy karate, malowanie twarzy, zawody sportowe i konkursy. Można było zakupić także cegiełki, z których dochód przeznaczony zostanie na zakup szafek do szatni. Po wyczerpujących zabawach zaproszeni goście mogli posilić się pysznościami z grilla czy smakowitymi ciastami. 

 • FESTYN TRADYCJI ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

  11.06.2015

  ZAPROSZENIE

  NA   FESTYN TRADYCJI ŚWIĘTOJAŃSKIEJ

 • Dzień Dziecka

  01.06.2015

  Z okazji "Dnia Dziecka" wszystkim naszym uczniom składamy serdeczne życzenia, dużo radości, uśmiechu, wielu serdecznych przyjaciół i beztroskiej zabawy. Niech każdy dzień będzie dla Was nową, wspaniałą przygodą.

 • "Dzień otwarty"

  01.06.2015

  W dniu 1 czerwca 2015r. odbędzie się w naszej szkole "Dzień otwarty" dla rodziców i opiekunów uczniów. Serdecznie zapraszamy od godz. 16.30.

  Dyrekcja i grono pedagogiczne.

 • Dzień Mleka w klasie 3B

  01.06.2015

              29 maja uczniowie klasy 3b zorganizowali Dzień Mleka. Był on częścią zadania związanego z konkursem „Zróbmy mleku urodziny” z programu „Mam kota na punkcie mleka”.